Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Injabulo kuvulwa ihholo lomphakathi iMehlamasha

UMeya kaMasipala waseMthonjaneni uKhansela Sbonginkosi Biyela ehambisana nePhini lakhe uKhansela Phumlani Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, noMqondisi woMnyango wezidingo zomphakathi uNkk TF Mchunu bavule ngokusemthethweni ihholo lomphakathi iMehlamasha Community hall, endaweni yaseZigagayi ku-ward 6, ngoLwesine mhlaka 12 kuZibandlela ka-2019.

Ekhuluma namalungu omphakathi wakulendawo uMeya Biyela, uthe ithimba lakwaMasipala lavakashela esizeni sokwakha lelihholo enyangeni kaMashi nyakenye ngenhloso yokuphendula isoyi lokwakhiwa kwalo, okuzinkomba zokuthi selizokwakhiwa. “Sisesemgangathweni wokushintsha izimpilo zabantu baseMthonjaneni njengoba sasithembisile. Leli hholo lizoba yindawo ekahle yokuthi amalungu omphakathi ahlanganele khona, enze imicimbi efana nemishado, imikhuleko njalo-njalo. Ngifisa ukuphinde nginxuse umphakathi waseZigagayi naseMehlamasha ukuba ubike ngazo zonke izenzo zobugebengu ezifaka nokucekelwa phansi kwempahla emaphoyiseni,” kusho uMeya.

Esephetha uMeya ubonge umphakathi waku-ward 6, ngokusebenza ngokubambisana noSonkontilaki ekwakhiweni kwehholo. “Akaze sizwe kuthiwa kukhona izinto ezingahambi kahle njengoba bonke abasebenzi bendawo bebekhokhelwa ngesikhathi, futhi akaze sizwe ngezikhalazo zokuthi uSonkontilaki usentshontshelwe izinsiza-kusebenza,” usho kanje.

UMasipala waseMthonjaneni uzibophezele ekuthuthukisweni kwengqalasizinda okuzoholela ekutheni kube khona izindawo eziphephile zokuhlanganela amalungu omphakathi wakithi.


UMeya SBK Biyela, iKhansela laku-ward 6, uKhansela MS Zulu, iPhini leMeya uKhansela PE Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, uMqondisi eMnyangweni obhekelele izindaba zomphakathi uNkk SF Mchunu ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ihholo lomphakathi iMehlamasha Community hall.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *