Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Injabulo uMasipala uklomelisa abakaMatikuletsheni

UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela usingathe umcimbi wokuklomelisa abafundi abangu-78, bebanga leshumi abanze kahle onyakeni ka-2019, okuwumcimbi obuseMthonjaneni Indoor Sports Centre, edolobheni laseMelmoth, ngoLwesihlanu mhlaka 24 kuMasingana ka-2020.

Kulomcimbi uMeya Biyela ugixabeze umfundi ngamunye ngemali yenani lika-R4 000, ngenhloso yokulekelela abafundi ukuba bakwazi ukubhalisela ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ezithandwa yibo, ngaphandle kwalokho uMeya uphinde wahlonipha abafundi abayisithupha iwadi ngayinye ngezitifiketi zokwenza kahle.

Ethula inkulumo uMeya Biyela uthe kuyamjabulisa kakhulu ukuthi izikole zaseMthonjaneni zikhiphe imiphumela encomekayo uma kuqhathaniswa neminyaka edlule, ngaphandle kwalokho ubuye wancoma iqhaza lothisha ngoba ekholwa ukuthi abafundi bebengeke bakwazi ukuphumelela ngalendlela ngaphandle kothisha. “Umsebenzi esithunywe wona ukuthuthukisa umphakathi nentsha yakithi esaziyo ukuthi iphuma emakhaya angathathi ndawo. Sinika abafundi abaphumelele kahle imifundaze ukuze bezoqhuba izifundo zabo emanyuvesi ngoba ayikho ingane ephase kahle okumele ihlale ekhaya ngenxa yokuthi abazali kabanyo imali yokuyiqhuba. Siyazi ukuthi othisha basebenza kanzima ngaphansi kwezimo ezinzima, benqindwe amandla bengakwazi ukuqondisa izingane ubugwegwe uma zonile, naphezu kwalezo zimo bakwazile ukukhipha le miphumela emihle kangaka esiziqhenyayo ngayo” usho kanje.

Enkulumweni yakhe uMeya Biyela uphinde wahlaba ikhwelo walibhekisa kuMnyango wezeMfundo kwaZulu-Natali, wathi uyafisa ukuthi ungahambeli kude nalo masipala ukuze izifundo ezenziwayo ngaphansi kwawo zizohambisana ngqo nezinhlelo ze-4th Industrial revolution, okukhulunywa ngayo zonke izinkalo. Uqhube wathi izingane zasemakhaya zisala ngaphandle ezinhlelweni ezintsha zobuchwepheshe besimanje. Phakathi kwabafundi abaphumelele ngamalengiso kubalwa uSibongokuhle Senamile Mhlongo obaqwaqwade bonke amakhanda othole o-A, abangu -6 , kanye no-B, owodwa, nokubikwe ukuthi akabanga yingxenye yalomcimbi ngenxa yokuthi ebesabhekise amabombo eNyuvesi yase-Wits, lapho eyokwenza khona izifundo ze-Bcom Accounting, kube nguBamangele Dludla waseDubeni kuyona lendawo othole o-A, abangu-5, no-B, ababili yena oyokwenza izifundo zobudokotela eNyuvesi yakwaZulu-Natali.

Okunye okuphawulekile ngabafundi bakaMatikuletsheni bakulendawo ukuthi balenyusile izinga lokuphumelela kwabo njengoba ngonyaka-2018, baphumelela ngamaphesenti angu-72, kanti ku-2019, khona balenyuse kakhulu izinga njengoba bethole amaphesenti angu-82.


UMeya waseMthonjaneni uKhansela Sbonginkosi Biyela, iPhini lakhe uKhansela Phumlani Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, izikhulu zoMkhandlu, abafundi bebanga leshumi, abazali, oThisha, kanye noThishanhloko.


UMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela ethula inkulumo emcimbini wokuklomelisa abebanga leshumi kuMasipala waseMthonjaneni.


Ingxenye yabafundi bebanga leshumi ebebeklonyeliswa emcimbini wabebanga leshumi bonyaka-2019, eMthonjaneni.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *