Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Mthonjaneni Local Municipality Commemorates Human Rights Month

Media Statement

02 March 2020

Mthonjaneni Local Municipality Commemorates Human Rights Month

South Africa commemorates Human Rights Month annually during the month of March. Human Rights Month reminds us of the unwavering commitment to justice, equality and a non-racial South Africa that was displayed by the men and women that protested against the restrictive pass laws implemented by the apartheid government.

26 years after the dawn of the democratic Republic of South Africa, I urge all resident of Mthonjaneni and beyond to use this period to reflect on the dreams and aspirations we have for an inclusive society that respects basic human rights and commitment to the rule of law for all South Africans.

There is a saying by George Santayana that says “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.” All of us have a responsibility to promote and defend our hard earned democracy in honour of the 69 men and women who lost their lives on 21 March 1960.

 

I thank you.

 

Injabulo abahlali baseMthonjaneni bethola uKhisimuzi

UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela, unikezele ngamaphasela okudla kukaKhisimuzi emindenini entulayo ebivela kuwona onke ama-ward akulendawo, njenge ngxenye yohlelo lukaMasipala lokubuyisela emphakathini ngoLwesithathu mhlaka 11 kuZibandlela ka-2019.

Ibalelwa ku-15 imindeni ehlomule ngamaphasela okudla ngaphansi kwalo luhlelo. Ephawula uMeya Biyela uthe kube noshintsho oluncane kuKhisimuzi wabahlali walonyaka uma uqhathanisa noweminyaka edlule. “Sibone ukuthi ukuze sikwazi ukusiza amalungu emindeni yakithi ehlwempu asinikezele ngamaphasela okudla azokwenza umehluko ezimpilweni zawo ngoKhisimuzi, nabazokwazi ukuthi bekudle bebonke njengemindeni ngalena kwezinkinga.” Usho kanje.

Eqhuba uncome amalungu ama-Ward Committee kanye nawama-War-rooms ngokuhlonza imindeni efanelwe ukungena ngaphansi kwaloluhlelo.

“Sizizwa sijabule kakhulu njengayo yonke eminye imindeni enemali, futhi siyakholwa ukuthi sizoba noKhisimuzi omuhle” kusho elinye ilungu lomphakathi elihlomule kulolu hlelo uNksz Beauty Ngema wasendaweni yaseQandolo Village.

Eqhuba uNksz Ngema uthe usuka emndenini onamalungu angu-10, nalapho kungekho noyedwa khona osebenzayo. “Emndenini engiphuma kuwona akekho osebenzayo futhi akekho ohola imali yesibonelelo sikaHulumeni” usho kanje. Uphinde waveza ukuthi inselelelo enkulu ebebenayo ukuthi bebengazi ukuthi bazokwenzenjani njengoba izingane ezincane zingaqondi ukuthi abanayo imali yokuthenga ukudla okumnandi. “UMasipala usitakulile kulolusizi” usho kanje.

Phakathi kwezinto ezikhona kulamaphasela okudla kubalwa amakhekhe, amafutha okuthosa, ujusi, impuphu, ilayisi, ufulawa, inyama yenkukhu, kanye nobhontshisi.


UMeya uKhansela SBK Biyela nethimba lakhe ngesikhathi kunikezelwa ngamaphasela okudla emindenini engathathi ndawo yakwa-ward 2.


UMeya SBK Biyela kanye neKhansela laku-ward 5 uKhansela ZA Sibiya noMnuz Zakes Ndlovu ngesikhathi kunikezelwa ngamaphasela okudla kumalunga omphakathi waku-ward 5.


UMeya uKhansela SBK Biyela ekanye namalunga omphakathi akuward 13 ahlomule amaphasela akhisimusi okudla kanye neKhansela lendawo uTE Mpungose.