Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

News

Injabulo abahlali baseMthonjaneni bethola uKhisimuzi

UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela, unikezele ngamaphasela okudla kukaKhisimuzi emindenini entulayo ebivela kuwona onke ama-ward akulendawo, njenge ngxenye yohlelo lukaMasipala lokubuyisela emphakathini ngoLwesithathu mhlaka 11 kuZibandlela ka-2019.

Ibalelwa ku-15 imindeni ehlomule ngamaphasela okudla ngaphansi kwalo luhlelo. Ephawula uMeya Biyela uthe kube noshintsho oluncane kuKhisimuzi wabahlali walonyaka uma uqhathanisa noweminyaka edlule. “Sibone ukuthi ukuze sikwazi ukusiza amalungu emindeni yakithi ehlwempu asinikezele ngamaphasela okudla azokwenza umehluko ezimpilweni zawo ngoKhisimuzi, nabazokwazi ukuthi bekudle bebonke njengemindeni ngalena kwezinkinga.” Usho kanje.

Eqhuba uncome amalungu ama-Ward Committee kanye nawama-War-rooms ngokuhlonza imindeni efanelwe ukungena ngaphansi kwaloluhlelo.

“Sizizwa sijabule kakhulu njengayo yonke eminye imindeni enemali, futhi siyakholwa ukuthi sizoba noKhisimuzi omuhle” kusho elinye ilungu lomphakathi elihlomule kulolu hlelo uNksz Beauty Ngema wasendaweni yaseQandolo Village.

Eqhuba uNksz Ngema uthe usuka emndenini onamalungu angu-10, nalapho kungekho noyedwa khona osebenzayo. “Emndenini engiphuma kuwona akekho osebenzayo futhi akekho ohola imali yesibonelelo sikaHulumeni” usho kanje. Uphinde waveza ukuthi inselelelo enkulu ebebenayo ukuthi bebengazi ukuthi bazokwenzenjani njengoba izingane ezincane zingaqondi ukuthi abanayo imali yokuthenga ukudla okumnandi. “UMasipala usitakulile kulolusizi” usho kanje.

Phakathi kwezinto ezikhona kulamaphasela okudla kubalwa amakhekhe, amafutha okuthosa, ujusi, impuphu, ilayisi, ufulawa, inyama yenkukhu, kanye nobhontshisi.


UMeya uKhansela SBK Biyela nethimba lakhe ngesikhathi kunikezelwa ngamaphasela okudla emindenini engathathi ndawo yakwa-ward 2.


UMeya SBK Biyela kanye neKhansela laku-ward 5 uKhansela ZA Sibiya noMnuz Zakes Ndlovu ngesikhathi kunikezelwa ngamaphasela okudla kumalunga omphakathi waku-ward 5.


UMeya uKhansela SBK Biyela ekanye namalunga omphakathi akuward 13 ahlomule amaphasela akhisimusi okudla kanye neKhansela lendawo uTE Mpungose.

Christmas Joy for Mthonjaneni Residents

Deserving families throughout Mthonjaneni’s 13 wards received Christmas food parcels on Wednesday 11 December 2019 as part of the Municipality’s giving back programme.

Fifteen families across the Municipality’s 13 wards benefitted from the programme that was part of the Municipality, each family received Christmas food parcels that were a welcome relief for the indigent families.

His Worship the Mayor Cllr Sbonginkosi Biyela said the current programme is a slight change from previous years Christmas party’s event. “We realised that in order to truly assist our most impoverished community members we must think beyond a party and hand over day to day food essentials that will make for a special Christmas time for the families to spend happily together without worry.” Said Mayor Biyela.

Mayor Biyela said the ward committees and war-room members assisted in identifying indigent families in their respective wards.

Programme Beneficiary Ms Beauty Ngema from Qandolo Village that the Mthinjaneni Municipality for thinking of them during the festive season. “We’re so excited. Just like other families who have money, we’re also going to have a beautiful Christmas.”

Ms Ngema said they are a family of ten but have no income. “No one is employed and no one is getting a government grant, so we were going to have a dark Christmas,” said Ms Ngema. She said their challenge was that small kids didn’t understand there was no money to buy nice food. “The Municipality has saved us from that problem. At least we don’t have to worry about explaining to the kids why we don’t have Christmas biscuits while our neighbours have them,” she said.

Items in the food parcels included biscuits, cooking oil, juice, maize meal, rice, flour, chicken braai packs and beans.


His Worship the Mayor Cllr SBK and his team handed over the Christmas food parcel to ward 02 community.


His Worship the Mayor Cllr Sbongikosi Biyela and ward 5 Cllr ZA Sibiya and Zakes Ndlovu handed over Christmas foods parcels to ward 5 community.


Mayor SBK Biyela with the ward 13 Community and Cllr TE Mpungose with their Christmas food parcels.

Injabulo kuvulwa ihholo lomphakathi iMehlamasha

UMeya kaMasipala waseMthonjaneni uKhansela Sbonginkosi Biyela ehambisana nePhini lakhe uKhansela Phumlani Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, noMqondisi woMnyango wezidingo zomphakathi uNkk TF Mchunu bavule ngokusemthethweni ihholo lomphakathi iMehlamasha Community hall, endaweni yaseZigagayi ku-ward 6, ngoLwesine mhlaka 12 kuZibandlela ka-2019.

Ekhuluma namalungu omphakathi wakulendawo uMeya Biyela, uthe ithimba lakwaMasipala lavakashela esizeni sokwakha lelihholo enyangeni kaMashi nyakenye ngenhloso yokuphendula isoyi lokwakhiwa kwalo, okuzinkomba zokuthi selizokwakhiwa. “Sisesemgangathweni wokushintsha izimpilo zabantu baseMthonjaneni njengoba sasithembisile. Leli hholo lizoba yindawo ekahle yokuthi amalungu omphakathi ahlanganele khona, enze imicimbi efana nemishado, imikhuleko njalo-njalo. Ngifisa ukuphinde nginxuse umphakathi waseZigagayi naseMehlamasha ukuba ubike ngazo zonke izenzo zobugebengu ezifaka nokucekelwa phansi kwempahla emaphoyiseni,” kusho uMeya.

Esephetha uMeya ubonge umphakathi waku-ward 6, ngokusebenza ngokubambisana noSonkontilaki ekwakhiweni kwehholo. “Akaze sizwe kuthiwa kukhona izinto ezingahambi kahle njengoba bonke abasebenzi bendawo bebekhokhelwa ngesikhathi, futhi akaze sizwe ngezikhalazo zokuthi uSonkontilaki usentshontshelwe izinsiza-kusebenza,” usho kanje.

UMasipala waseMthonjaneni uzibophezele ekuthuthukisweni kwengqalasizinda okuzoholela ekutheni kube khona izindawo eziphephile zokuhlanganela amalungu omphakathi wakithi.


UMeya SBK Biyela, iKhansela laku-ward 6, uKhansela MS Zulu, iPhini leMeya uKhansela PE Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, uMqondisi eMnyangweni obhekelele izindaba zomphakathi uNkk SF Mchunu ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ihholo lomphakathi iMehlamasha Community hall.

Mehlamasha Community Hall Officially Opened in ward 06

His Worship the Mayor, Cllr Sbonginkosi Biyela together with Deputy Mayor Phumlani Ntombela, Speaker NA Mbatha and Technical Services Director Mrs TF Mchunu officially handed over Mehlamasha Community Halls at Zigagayi area in ward 6, on Thursday 12 December 2019.

Addressing the community Mayor Biyela said a Municipal delegation was already at the site earlier in March 2019 for a sod turning for the Mehlamasha Community hall, which was a sign that symbolised the start of the building that the community is now witnessing its completion today. “We are still on track with our aim of changing the lives of Mthonjaneni citizens as promised. This community hall will be a safe space for community gatherings such as weddings, sermons and other events. I would also like to urge all Zigagayi and Mehlamasha community members to report all acts of criminality such as vandalism to the police,” said the Mayor.

Mayor Biyela also thanked the ward 6 community for working well with the Construction Company that was building the hall. “We have not heard of any mismanagement complaint from the community, as all local employees were always paid efficiently on time, we have also not heard any complaint from the contractors of any stolen equipment,” said Mayor Biyela.

Mthonjaneni Municipality is committed to infrastructural development that will make available safe spaces for community members to gather when needed.


His Worship the Mayor Cllr SBK Biyela along with ward 6 Cllr MS Zulu, Deputy Mayor Cllr PE Ntombela, Speaker Cllr NA Mbatha and Technical Service Director Mrs SF Mchunu at the official launch of the Mehlamasha Community Hall in ward 6.

Injabulo uMasipala uklomelisa abakaMatikuletsheni

UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela usingathe umcimbi wokuklomelisa abafundi abangu-78, bebanga leshumi abanze kahle onyakeni ka-2019, okuwumcimbi obuseMthonjaneni Indoor Sports Centre, edolobheni laseMelmoth, ngoLwesihlanu mhlaka 24 kuMasingana ka-2020.

Kulomcimbi uMeya Biyela ugixabeze umfundi ngamunye ngemali yenani lika-R4 000, ngenhloso yokulekelela abafundi ukuba bakwazi ukubhalisela ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ezithandwa yibo, ngaphandle kwalokho uMeya uphinde wahlonipha abafundi abayisithupha iwadi ngayinye ngezitifiketi zokwenza kahle.

Ethula inkulumo uMeya Biyela uthe kuyamjabulisa kakhulu ukuthi izikole zaseMthonjaneni zikhiphe imiphumela encomekayo uma kuqhathaniswa neminyaka edlule, ngaphandle kwalokho ubuye wancoma iqhaza lothisha ngoba ekholwa ukuthi abafundi bebengeke bakwazi ukuphumelela ngalendlela ngaphandle kothisha. “Umsebenzi esithunywe wona ukuthuthukisa umphakathi nentsha yakithi esaziyo ukuthi iphuma emakhaya angathathi ndawo. Sinika abafundi abaphumelele kahle imifundaze ukuze bezoqhuba izifundo zabo emanyuvesi ngoba ayikho ingane ephase kahle okumele ihlale ekhaya ngenxa yokuthi abazali kabanyo imali yokuyiqhuba. Siyazi ukuthi othisha basebenza kanzima ngaphansi kwezimo ezinzima, benqindwe amandla bengakwazi ukuqondisa izingane ubugwegwe uma zonile, naphezu kwalezo zimo bakwazile ukukhipha le miphumela emihle kangaka esiziqhenyayo ngayo” usho kanje.

Enkulumweni yakhe uMeya Biyela uphinde wahlaba ikhwelo walibhekisa kuMnyango wezeMfundo kwaZulu-Natali, wathi uyafisa ukuthi ungahambeli kude nalo masipala ukuze izifundo ezenziwayo ngaphansi kwawo zizohambisana ngqo nezinhlelo ze-4th Industrial revolution, okukhulunywa ngayo zonke izinkalo. Uqhube wathi izingane zasemakhaya zisala ngaphandle ezinhlelweni ezintsha zobuchwepheshe besimanje. Phakathi kwabafundi abaphumelele ngamalengiso kubalwa uSibongokuhle Senamile Mhlongo obaqwaqwade bonke amakhanda othole o-A, abangu -6 , kanye no-B, owodwa, nokubikwe ukuthi akabanga yingxenye yalomcimbi ngenxa yokuthi ebesabhekise amabombo eNyuvesi yase-Wits, lapho eyokwenza khona izifundo ze-Bcom Accounting, kube nguBamangele Dludla waseDubeni kuyona lendawo othole o-A, abangu-5, no-B, ababili yena oyokwenza izifundo zobudokotela eNyuvesi yakwaZulu-Natali.

Okunye okuphawulekile ngabafundi bakaMatikuletsheni bakulendawo ukuthi balenyusile izinga lokuphumelela kwabo njengoba ngonyaka-2018, baphumelela ngamaphesenti angu-72, kanti ku-2019, khona balenyuse kakhulu izinga njengoba bethole amaphesenti angu-82.


UMeya waseMthonjaneni uKhansela Sbonginkosi Biyela, iPhini lakhe uKhansela Phumlani Ntombela, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, izikhulu zoMkhandlu, abafundi bebanga leshumi, abazali, oThisha, kanye noThishanhloko.


UMeya uKhansela Sbonginkosi Biyela ethula inkulumo emcimbini wokuklomelisa abebanga leshumi kuMasipala waseMthonjaneni.


Ingxenye yabafundi bebanga leshumi ebebeklonyeliswa emcimbini wabebanga leshumi bonyaka-2019, eMthonjaneni.

Mthonjaneni Awards 78 Deserving Matriculants

Mthonjaneni Municipality led by the Mayor Cllr SBK Biyela, hosted the Matric Excellence Awards to honour 78 deserving 2019 matriculants at Melmoth Indoor Centre on Friday the 24 of January 2020.

To honour the matriculants the Municipality allocated registration bursaries of R 4000 to each student, to register at any tertiary institution of their choice as well as certificates of excellence to six learners from all 13 wards.

Addressing the Awards Ceremony Mayor Biyela said he is elated at the outstanding results achieved by the 2019 Mthonjaneni matriculants.  Mayor Biyela further acknowledged the tremendous role played by the teachers and said the learners would not have achieved these results alone without the teacher’s continued support despite working under difficult circumstances due to lack of resources.

The Mayor said Mthonjaneni Municipality is committed to assisting its youth to get an education. “Our mandate is to help our develop our youth who come from disadvantaged backgrounds. We awarded bursaries to our youths because no one must stay at home because they do not have the money to register at a tertiary institution,” said the Mayor.

His Worship also urged the Provincial Education Department to ensure that it works closely with Mthonjaneni Municipality in-order for its learners’ education to be in-line with the 4th Industrial Revolution. “Learners from rural areas are often neglected when it comes to modern technology,” said the Mayor.

Sibongokuhle Senamile Mhlongo topped the top ten list with 6 “As”, she intends to study B com Accounting at Wits, whereas Bamangele Dludla with 5 “As and 2 “Bs”, is going to pursue the career inMedicine at the University of KwaZulu-Natal.

Mthonjaneni learners increased their performance to 82% pass rate from 72 % in 2019.


His Worship the Mayor Cllr Sbonginkosi Biyela along with Deputy Mayor Cllr Phumlani Ntombela, Speaker Cllr N.A Mbatha along with Municipal officials, matriculant beneficiaries, parents teachers and principals.


His Worship the Mayor Cllr Sbonginkosi Biyela addressing the 2019 Matric Awards Ceremony in Mthonjaneni Municipality.


Beneficiaries of the bursaries at the 2019 Matric Awards ceremony in Mthonjaneni.

Nyusi Volume Campaign Once Again a Success in Mthonjaneni

Nyusi Volume Campaign Once Again a Success in Mthonjaneni

The second Nyus’ Volume Campaign held in partnership between the Mthonjaneni Local Municipality and South Africa’s biggest radio station UKhozi Fm was a success. The four day Awareness Campaign took place on 12 – 15 December 2019 at different venues in Mthonjaneni.

His Worship Cllr Sbonginkosi Biyela thanked Ukhozi FM for once again hosting the Mthonjaneni community another opportunity to host the second successful Sinyus’ivolume Awareness Campaign. “The campaign highlights Service delivery, tourism and investor attraction into Mthonjaneni,” Said Mayor Biyela.

The first day of the campaign kick started with a Women Sermon that was led by Ukhozi FM Presenter Dudu Khoza to empower and motivate the women of Mthonjaneni.  As well as the Mthonjaneni Municipality stakeholder’s wellness and awareness programme and 5 Km fun walk. Second Day events had the presence of IFP President Honourable. F Hlabisa and Deputy President Inkosi Mzamo Buthelezi.

The main events was on Saturday at Melmoth Rugby ground and a Music concert was hosted for the community. The campaign closed on Sunday with an Indumiso (worship) led by Ukhozi Fm Presenter Mr Sbu Buthelezi. The closing was blessed by the presence of MP Mr Mkhuleko Hlengwa, IFP Women Brigade deputy Secretary and other high level leaders.

During his closing remarks, Mayor Biyela thanked Ukhozi FM, Political Leaders, Stake holders, Municipality Official and staff and the community who made the campaign to be a success.


His Worship the Mayor Cllr SBK Biyela and Ukhozi FM Acting Manager Ms Sbongi Ngcobo cutting a cake in celebration of the Municipality and Ukhozi Fm’s partnership.


His Worship the Mayor Cllr SBK Biyela, IFP President Mr VF Hlabisa, IFP Deputy President Inkosi Mzamo Buthelezi, Speaker Cllr NA Mbatha, Deputy Mayor Cllr PE Ntombela leading the 5 km walk against the abuse of women and children.


Municipal and Religious Leadership at the Women’s Sermon event held on the first day of the Nyusi Volume campaign.


IFP President Mr VF Hlabisa, with Mayor SBK Sibiya, Deputy Mayor P Ntombela and Speaker NA Mbatha at the Mthonjaneni Municipality stakeholder’s wellness and awareness programme and 5 Km fun walk.


Community members who came in their numbers to attend the Nyusi Volume Music content.


Abanqobi Gospel Choir performing at the Nyusi Volume concert.


Masikandi music star Khuzani Mpungose performing at the Nyusi Volume concert.


Ntwencane perfoming on stage at the Nyusi Volume concert.


Local Masikandi musician Dr Mchunu and his team performing at the Nyusi Volume concert.


Political and Worship Leadership at the closing Nyusi Volume closing Worship service.

UMthonjaneni usingathe uMkhankaso weNyus’i-Volume ka-2019

UMasipala waseMthonjaneni uholwa nguMeya uKhansela SBK Biyela ngokubambisana nomsakazo uKhozi fm, bajabulise abantu baseMthonjaneni ngokusingatha umkhankaso weNyus’ i-Volume, obese wenziwa okwesibili kulendawo ngenhloso yokujabulisa izakhamizi ngaphambi kwamaholide kaKhisimuzi e-Melmoth Indoor Sports Centre, kusukela mhlaka 12 kuya kumhlaka 15 kuZibandlela ka-2019.

Osukwini lokuqala lwalomkhankaso ngoLwesine  lwangomhlaka 12 kuZibandlela kuqale kwaba nenkonzo yomkhuleko womama eyabe iholwa nguMama uDudu Khoza woKhozi fm, ngosuku olulandelayo kwaba nombuthwano wokuzivocavoca kubasebenzi boMkhandlu, amaKhansela kanye nezinye izinhlaka ezisebenzisana noMasipala, nokwalandelwa ngohambo  lwamakhilomitha amahlanu lokuqwashisa ngokuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Akugcinanga lapho njengoba ngoMgqibelo kwaba nendumezulu yedili lomculo owawubanjelwe enkundleni yebhola lombhoxo edolobheni lase-Melmoth, kwase kuvalwa ngemvuselelo eyaba ngeSonto iholwa ngumsakazi woKhozi fm, uMnuz Sbu Buthelezi.

Ethula inkulumo uMeya Biyela uthe ukusingatha kwabo lomkhankaso kuyithuba eliyingqayizivele kubona lokuba bazise isizwe sonke saseNingizimu Afrika, ngemisebenzi eyenziwa nguMasipala wakhe, baphinde bathole nethuba lokuheha izivakashi kanye noSomabhizinisi abenesifiso sokutshala imali eMthonjaneni.

“Ngidlulisa ukuthokoza okukhulu kubaphathi bomsakazo uKhozi fm ngokuphinde basigixabeze ngethuba lokusingatha lomkhankaso wabo omkhulukazi weNyus’ i-Volume, ngizwile nje ukuthi umcimbi walolu hlobo uzoba lapha eMthonjaneni kuphela okuyizindaba ezimtoti kithina nabahlali baseMthonjaneni. Ukunikezwa lelithuba thina sodwa kukhomba ukuthi nabaphathi boKhozi basethembile” usho kanje. Esevala lomkhankaso uMeya Biyela uphinde wedlulisa amazwi okubonga kwaboKhozi fm, abaHoli bezepolitiki, amaKhansela, kanye namalungu omphakathi ngokukwenza lomkhankaso ube yimpumelelo.


UMeya uKhansela SBK Biyela neBamba leMenenja yoKhozi fm uNksz Sbongi Ngcobo ngesikhathi besika ikhekhe lokuvulwa ngokusemthethweni komkhankaso weNyus’ i-Volume.


UMeya SBK Biyela waseMthonjaneni, uMongameli weqembu le-IFP, uMnuz Velenkosini Hlabisa, iPhini lakhe iNkosi Mzamo Buthelezi, uSomlomo uKhansela NA Mbatha, iPhini leMeya uKhansela PE Ntombela behola izinkumbi zabantu ohambweni lwamakhilomitha ayisihlanu kuqwashiswa ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane.


UbuHoli bukaMasipala kanye nabaHoli bezenkolo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yokuvula umkhankaso ngoLwesine mhlaka 12 kuZibandlela ka-2019.


UMongameli weqembu le-IFP, uMnuz Velenksini Hlabisa ngesikhathi ebingelela ubuHoli baseMthonjaneni.


Ingxenye yezinkumbi zamalungu omphakathi waseMthonjaneni ayethamele idili lomculo ngoMgqibelo eMthonjaneni.


Iqembu lomculo wokholo abaNqobi elangena esiteji kwachwaza  inkundla ngesikhathi kunomkhankaso weNyus’ i-Volume eMthonjaneni.


Isilomo somculo kaMaskanda uKhuzani Mpungose okunguyena owavala inkundla ezintatha zangeSonto.


UMculi kaMaskanda ofike kwezwakala kulendima uNtencane ejabulisa abahlali baseMthonjaneni emkhankasweni weNyus’ i-Volume, eMthonjaneni.


UDkt Zuma umculi kaMaskanda wendawo eqhulula elinye lamanoni akhe kwezomculo.


UbuHoli bezepolitiki kanye nobezenkolo ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yokuvala umkhankaso weNyus’ i-Volume ngeSonto mhlaka 15, kuZibandlela ka-2019.